Export Citation

Export to :

Citation :

Language:
Style:
Jian-Yu Zhou, Yi Zhang, Wen-Ping Xu, Misbah Naz, Xiao-Meng Li, Xu Li, Bi-Ying Zhao, Shan-Shan Qi, Zhi-Cong Dai, Dao-Lin Du. (2023). Tug of War-Who is the Winner? Canker Disease Restructures the Endophytic Bacterial Community of Citrus. Horticultural Science and Technology, 41(5), 605-616. doi:10.7235/HORT.20230052