Export Citation

Export to :

Citation :

Language:
Style:
Min Zhang, Zequn Zhang, Qun Wu, Fuzhi Ke, Jianguo Xu, Siqing Zhao, Gang Wang, and Chi Zhang. (2020). Chimerism Evaluation of ‘Hongrou Huyou’, a Grafted Chimera between <i>Citrus changshan-huyou </i>and <i>Citrus unshiu</i>. Horticultural Science and Technology, 38(1), 107-117. doi:10.7235/HORT.20200011